Na temelju članka 94. i članka 96. stavak 3. i 4., a u svezi s člankom 104. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), Odluke o izradi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat („Službene novine Općine Svetvinčenat“ br. 5/2015), KLASA: 350-01/15-01/96, URBROJ: 2168/07-01/06-15-1,

 

i Zaključka Načelnika Općine Svetvinčenat o utvrđivanju Prijedloga plana za 2. ponovnu javnu raspravu, KLASA: 350-02/17-02/03, URBROJ: 2168/07-02-1-18-69, od 09. listopada 2018.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Svetvinčenat objavljuje

2. PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA BR.5.

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

 

 1. ponovna javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna br.5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat provesti će se u trajanju od 8 dana u razdoblju od 19. listopada do 26. listopada 2018. godine.
 2. Za vrijeme trajanja 2. ponovne javne rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna br.5. Prostornoga plana uređenja Općine Svetvinčenat za 2. ponovnu javnu raspravu bit će izložen na javni uvid svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, a utorkom od 8,00 do 17,00 sati, u Općinskoj vijećici Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47.
 3. U skladu s ovom objavom, Prijedlog plana za 2. ponovnu javnu raspravu će biti dostupan i na službenim web stranicama Općine Svetvinčenat: svetvincenat.hr, a obavijest o održavanju javne rasprave objaviti će se i u informacijskom sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
 4. Javno izlaganje izmijenjenog Prijedloga plana za 2. ponovnu raspravu, radi obrazloženja predloženih rješenja i smjernica održati će se u utorak, 23. listopada 2018.g., u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47.
 5. Sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju, javna rasprava se ponavlja jer se zbog usklađenja s mišljenjem Zavoda za prostorno uređenje Istarske županije Klasa: 350-02/16-04/01, URBROJ: 2163/1-20-01/9-18-14 od 07.08.2018.g., ishođenog prema članku 107. Zakona o prostornom uređenju na Konačan prijedlog izmjena i dopuna br. 5. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat, plansko rješenje mijenja u dijelovima koji podliježu potrebi provođenja ponovne javne rasprave.
 6. Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana za 2. ponovnu raspravu mogu se podnositi samo u svezi s dijelovima plana koji su u odnosu na prethodni Prijedlog Plana izmijenjeni. Mišljenja, prijedloge i primjedbe može se dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja ili pisanim putem od 19. listopada do najkasnije 26. listopada 2018.g. na slijedeću adresu za dostavu: Općina Svetvinčenat, Jedinstveni upravni odjel , Svetvinčenat 47, Svetvinčenat.
 7. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u navedenom roku i nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navedenu adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

KLASA: 350-02/17-02/03
URBROJ: 2168/07-03-1-18-70
Svetvinčenat, 10. listopada 2018.g.
OPĆINA SVETVINČENAT
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

Tekstualni dio
Grafički dio

 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETVINČENAT

 

Jedinstveni upravni odjel
Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat
Tel./fax. 052 560 016/ 560 005

KLASA: 350-02/17-02/03
URBROJ: 2168/07-03-1-18-49
Svetvinčenat, 08. lipnja 2018.

Na temelju članka 104. stavak 1. i članka 95. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Svetvinčenat, KLASA: 350-02/17-02/03, URBROJ: 2168/07-02-1-18-48, od 08. lipnja 2018. godine, Općina Svetvinčenat, objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA br. V. PROSTORNOG
PLANA UREĐENJA OPĆINE SVETVINČENAT

 1. Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna br.V. Prostornog plana uređenja Općine Svetvinčenat (u daljnjem tekstu: PPUO Svetvinčenat).
 2. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna br.V PPUO Svetvinčenat započinje 18. lipnja 2018. godine i traje do 26. lipnja 2018. godine.
 3. Javni uvid u prijedlog ponovne javne rasprave Izmjena i dopuna br.V. PPUO Svetvinčenat se u vrijeme trajanja javne rasprave može obaviti u u prostoriji Općinske vijećnice Općine Svetvinčenat, Svetvinčenat 47. svakim radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, i utorkom od 8,00 do 17,00 sati. Uvid u prijedlog za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna br.V PPUO Svetvinčenat se može izvršiti i na službenoj web stranici Općine Svetvinčenat – www.svetvincenat.hr.
 4. Javno izlaganje prijedloga za ponovnu javnu raspravu Izmjena i dopuna br. V. PPUO Svetvinčenat održati će se dana 19. lipnja 2018. godine u prostorima Općine Svetvinčenat s početkom u 11,00 sati.
 5. Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje imaju određeni pravni interes na području obuhvata PPUO Svetvinčenat da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javnog uvida i javnog izlaganja daju svoje primjedbe, prijedloge, mišlejnja i/ili očitovanja o prijedlogu PPUO Svetvinčenat. Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja na izmijenjeni prijedlog PPUO Svetvinčenat mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga PPUO Svetvinčenat koji su izmijenjeni u odnosu na prijedlog PPUO Svetvinčenat izložen na javnoj raspravi održanoj od 14. svibnja do 22. svibnja 2018. godine.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i/ili očitovanja mogu se tijekom trajanja ponovne javne rasprave predati/poslati poštom u pisanom obliku na adresu: Općina Svetvinčenat, Svetvinčenat 47, 52342 Svetvinčenat ili u elektroničkom obliku na adresu: info@localhost

 1. Pisanim prijedlozima i primjedbama zaprimljenim u roku smatrati će se primjedbe zaprimljene na prethodno navedene adrese u vremenu trajanja javne rasprave od 18. lipnja 2018. do zaključno 26. lipnja 2018.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni sukladno utvrđenom roku i/ili nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

PROČELNIK:
Alen Doblanović, v.r.

 

Tekstualni dio